Algemene voorwaarden

14 april 2017
Versie 2.0

• voor nieuwe leden geldig per datum aanmelding
• voor bestaande leden geldig per 1 mei 2017

Artikel 1 – Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden van CrossFit Gouda, hierna te noemen: "de AV", zijn van toepassing op alle, door CrossFit Gouda, hierna te noemen: "CFG", aangeboden sportactiviteiten én evenementen, waar leden van CFG op uitnodiging van en/of in naam van CFG aan deelnemen.
2. Na aanmelding via het aanmeldformulier bent u lid van CFG. De ingeschrevene, hierna te noemen: "Het lid" wordt geacht, vóór ondertekening van het aanmeldformulier de AV te hebben gelezen en verklaart zich bij ondertekening akkoord met de regels zoals hieronder beschreven.
3. Een lidmaatschap van CFG is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
4. Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het aanmeldformulier met goedkeuring van een der ouders of andere wettige vertegenwoordiger ondertekend te retourneren aan CFG.
5. Indien verstrekte, algemeen geldende, informatie afwijkt van de AV, dan prevaleren de AV.

Artikel 2 – Abonnementen en rittenkaarten
1. De abonnementsvormen van CFG zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Elke abonnementsvorm kent een looptijd van 1 maand en vangt aan zodra de 1e betaling van het abonnement gedaan is.
2. Ieder lid heeft eenmalig per kalenderjaar het recht op 50% vakantiekorting op zijn/haar maandabonnement (zgn. ‘Joker’), bij een vakantieperiode van minimaal 2 weken aaneengesloten vakantie.
3. Rittenkaarten blijven geldig tot 12 maanden na de datum van aankoop.
4. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Een verzoek hiertoe dient per e-mail, met als onderwerp 'Wijziging abonnement', te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal gelden met ingang van de eerstvolgende incassering van abonnementsgelden waarbij tevens het nieuwe tarief in rekening wordt gebracht.
5. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CFG jaarlijks worden verhoogd.
6. Bij wijziging van abonnementsvorm of verloop van de rittenkaart heeft Het lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
7. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.
8. Opzegging dient uitsluitend per e-mail aan het correspondentieadres, met als onderwerp 'Opzegging abonnement', te geschieden. CFG is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
9. De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand, met inachtneming van een periode van 14 dagen benodigd voor het stopzetten van de automatische incasso.

Artikel 3 – Lessen
1. Het standaard lesrooster wordt kenbaar gemaakt via WOD App. Het lid schrijft zich via WOD App (web-versie of mobiele telefoon) in voor de les(sen).
2. CFG behoudt zich het recht om openingstijden te wijzigen. Dit zal tijdig aan Het lid kenbaar worden gemaakt.
3. De lessen van CFG zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste vakantierooster wordt gepubliceerd in het lesrooster in WOD App.
4. CFG behoudt zich het recht om geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een, naar het oordeel van CFG, te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of andere door CFG te bepalen omstandigheden.
5. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CFG zal CFG zich, geheel onverplicht, inspannen om zo spoedig mogelijk een normale voortgang van de lessen te waarborgen.
6. Bij voornoemde wijzigingen en/of uitvallen van lessen heeft Het lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Betalingen
1. De eerste termijn van het abonnement wordt via iDEAL betaald, de termijnen hierna via automatische incasso. Betaling per pin of contante betaling is toegestaan maar heeft niet de voorkeur.
2. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
3. Mits expliciet met CFG anders is overeengekomen, is Het lid het lesgeld ook verschuldigd indien Het lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen.
4. Het lid is verantwoordelijk voor correcte en tijdige betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CFG. Mocht CFG de betaling niet, niet tijdig of niet geheel ontvangen, ongeacht welke omstandigheid, staat het CFG vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CFG gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op Het lid worden verhaald.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij de CrossFit-lessen en deelname aan sportevenementen, welke op uitnodiging en/of in naam van CFG plaatsvinden, uitsluitend en alléén zal uitvoeren voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door Het lid worden gedragen.
2. Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico's met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
3. Het lid is geheel en alleen, aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur en materialen van CFG of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CFG of van derden in de ruimste zin des woord.
4. CFG en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Het lid vrijwaart CFG en/of haar leiding en instructeurs voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 6 – Wanprestatie en overmacht
1. Het lid is bekend met de Gedragsregels die gelden voor CFG. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit in CFG verband, overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
2. Bij misdraging, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, van Het lid of ander lid van CFG, is de leiding bevoegd Het lid c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CFG eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 7 – Persoonsgegevens
1. CFG verwerkt de persoonsgegevens van Het lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
2. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van Het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CFG te worden doorgegeven.
3. Het lid geeft CFG toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en dus niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Overige bepalingen
1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door CFG beoordeeld en beslist.
2. CFG is gerechtigd de AV en Gedragsregels te wijzigen en/of aan te vullen.